دوره‌های آموزشی

آشنایی با نرم افزار متاویو
28 اردیبهشت 1400 مسعود نوربخش رایگان ظرفیت تکمیل
آشنایی با نرم افزار متاویو
24 فروردین 1400 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
13 دی 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
25 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
02 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
19 آبان 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
21 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو 14 مهر ساعت 14 الی 17
14 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو 17 شهریور ساعت 14 الی 17
17 شهریور 1399 رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو 10 شهریور ساعت 14 الی 17
10 شهریور 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست